Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Zastosowanie kliniczne pomiarów tympanometrii szerokopasmowej u dzieci
Michał Kotowski 1/, Beata Pucher 1/, Bartosz Polski 1/, Jakub Sroczyński 1/, Jarosław Szydłowski 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie. Tympanometria szerokopasmowa (wideband tympanometry, WBT) jest narzędziem diagnostycznym wchodzącym
w skład audiometrii impedancyjnej, umożliwiającym pomiary absorbancji ucha środkowego w funkcji częstotliwości 226 Hz – 8 kHz. Daje ona możliwość oceny tympanogramów dla poszczególnych częstotliwości bodźca, uśrednionych oraz tympanogramów częstotliwości rezonacyjnej. Dotychczasowe badania wskazują, że metoda ta może mieć szczególne zastosowanie w skryningu noworodkowym oraz diagnostyce takich patologii jak: obecność płynu w jamie bębenkowej, otoskleroza, przerwanie ciągłości łańcucha kosteczek, nadmiernie wiotka błona bębenkowa, dehiscencje na kanale półkolistym.
Cel pracy. Próba oceny przydatności klinicznej WBT w diagnostyce i monitorowaniu pooperacyjnym pacjentów z wysiękowym
zapaleniem ucha środkowego.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 12 dzieci z niedosłuchem o charakterze przewodzeniowym i śródoperacyjnie potwierdzonym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego. Ocena audiologiczna obejmowała: rejestrację produktów zniekształceń
nieliniowych ślimaka, audiometrię impedancyjną (IA-226 Hz), audiometrię tonalną progową – w wybranych przypadkach oraz WBT. Przeprowadzono ją dwukrotnie: przedoperacyjnie oraz w okresie pooperacyjnym, 4 tygodnie po zabiegu. Dokonano analizy otrzymanych wyników pod kątem przydatności klinicznej stosowania pomiarów WBT u dzieci.
Wyniki. Wartości absorbancji rejestrowane w okresie przedoperacyjnym były niższe od wartości normatywnych. Pooperacyjny pomiar absorbancji wskazywał w 20 uszach na uniesienie krzywych w zakresie < 2 kHz. W 2 przypadkach zapis nie uległ istotnej poprawie, w kolejnych 2 był niewiarygodny.
Wnioski. Metoda tympanometrii szerokopasmowej wydaje się być obiecującą alternatywą dla klasycznych pomiarów audiometrii
impedancyjnej u dzieci. Ze względu na możliwość dokonywania pomiarów absorbancji bez zmian ciśnienia znajduje ona zastosowanie w monitorowaniu efektów leczenia bezpośrednio
w okresie pooperacyjnym.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 30do 35
pełna wersja