Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Wczesna ocena reakcji dziecka na dźwięki po wszczepieniu implantu ślimakowego w oparciu o badanie z zastosowaniem ankiety CAP
Małgorzata Śmiechura 1/, Małgorzata Wolańska 1/, Wiesław Konopka 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Wstęp. Głuchota wywiera negatywny wpływ na dziecko i jego rozwój w każdym okresie życia. Bardzo istotne jest wczesne wykrycie nieprawidłowej reakcji na dźwięki oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego i rehabilitacyjnego.
Cel pracy. Ocena wczesnej reakcji dzieci na dźwięki po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego w obserwacji rodzicielskiej.
Materiał i metody. Badaniem objęto 24 dzieci po operacji wszczepienia implantu ślimakowego w Klinice Otolaryngologii ICZMP w Łodzi. Do oceny reakcji dziecka na dźwięki posłużono się kwestionariuszem zawierającym pytania zamknięte z ankiety CAP (Categories of Auditory Performance).
Wyniki. Po 3 miesiącach od wszczepienia implantu u wszystkich dzieci wystąpiła świadomość dźwięków otoczenia i reakcja na dźwięki mowy. Po 6 miesiącach od podłączenia procesora u wszystkich pacjentów rejestrowano świadomą reakcję na dźwięki otoczenia, w tym identyfikację wybranych dźwięków mowy (głos mamy, taty i najbliższej rodziny).
Wnioski. Zarejestrowano dużą skuteczność wszczepienia implantu ślimakowego w postaci bardzo wczesnej reakcji na dźwięki otoczenia i stopniową poprawę rozpoznawania i rozróżniania dźwięków już w okresie 3 miesięcy po podłączeniu procesora mowy.

Otorynolaryngologia tom 18. nr 1. marzecstrony: od 40do 44
pełna wersja