Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Recenzowanie prac

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (-ek), z której (-ych) pochodzi autor. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor (-rzy) i recenzent (-ci) nie zna (-ją) swoich tożsamości. W innych wypadkach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się:

a) bezpośrednie relacje osobiste,
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 2 lat.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Zarówno akceptacja, jak i odrzucenie pracy wymagają uzasadnienia. Recenzja powinna być sporządzona według oddzielnie dołączanego formularza recenzenckiego. Nazwiska recenzentów poszczególnych autorów nie są ujawniane, jednak raz w roku lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie www czasopisma. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: mediton2@mediton.pl


Formularze recenzji

Dla artykułu oryginalnego i pracy kazuistycznej

Dla artykułu poglądowego