Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Problemy edukacyjne a ośrodkowe procesy słuchowe u dzieci
Małgorzata Maria Topolska 1/, Anna Zofia Gregorek 2/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
  • 2/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

Wprowadzenie. Dzieci z problemami w nauce wymagają diagnostyki w kierunku zaburzeń ośrodkowego przetwarzania słuchowego (Central Auditory Processing, CAP), które mogą być ich przyczyną.
Cel pracy. Ocena współistnienia zaburzeń CAP u dzieci z problemami w nauce.
Materiał i metody. Badaniami objęto 32 dzieci z problemami edukacyjnymi. U wszystkich przeprowadzono badanie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne (PPL) obejmujące ocenę analizy i syntezy słuchowej, pamięci fonologicznej i różnicowania głosek. CAP oceniano w oparciu o test słyszenia rozdzielno-usznego (Dichotic Digit Test, DDT), test różnicowania częstotliwości dźwięków (Frequency Pattern Test, FPT), test różnicowania długości trwania dźwięków (Duration Pattern Test, DPT) oraz testy mową o niskiej redundancji – test liczbowy z ograniczonym pasmem do 1 kHz (LICZ), test zdaniowy z mową skompresowaną o 60% (ZD 60%) i o 40% (ZD 40%).
Wyniki. Dzieci z deficytem analizy słuchowej wykazywały gorsze wyniki DDT w uchu lewym oraz zaburzenia w teście LICZ; grupa ta miała natomiast lepsze wyniki FPT. Grupa dzieci z deficytem syntezy słuchowej charakteryzowała się lepszymi wynikami FPT i DPT. W grupie dzieci z deficytem pamięci fonologicznej wszystkie badania CAP wypadały minimalnie gorzej w odniesieniu do grupy z prawidłową pamięcią fonologiczną. Grupa dzieci z deficytem różnicowania głosek charakteryzowała się nieco gorszymi wynikami DDT w uchu prawym w porównaniu z uchem lewym oraz nieprawidłową analizą mowy skompresowanej o 60%.
Wnioski. Wyniki badań nie wskazują na jednoznaczną zależność pomiędzy problemami w nauce u badanych dzieci a zaburzeniami
ośrodkowego przetwarzania słuchowego.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 41do 47
pełna wersja