Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Perspektywy prewencji i leczenia odbiorczych uszkodzeń słuchu
Mariola Śliwińska-Kowalska 1/
  • 1/ Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Uszkodzenia słuchu są najczęstszym zaburzeniem narządów zmysłów, będąc przyczyną niepełnosprawności słuchowej u ponad 5% ludzi na świecie. Częstość uszkodzeń słuchu systematycznie zwiększa się, generując coraz większe koszty społeczne.
Etiopatogeneza rozwoju odbiorczych uszkodzeń słuchu jest złożona. Mogą być one powodowane zaburzeniami genetycznymi, a także czynnikami środowiskowymi i osobniczymi. Aktualnie opisanych zostało ponad 100 genów, których mutacje są przyczyną wystąpienia izolowanej głuchoty lub niedosłuchu oraz scharakteryzowano ponad 400 zespołów złożonych wad rozwojowych, którym towarzyszy niedosłuch. Często jednak uszkodzenia słuchu są wypadkową uwarunkowań genetycznych oraz czynników środowiskowych. Przykładami chorób o złożonej etiologii są uszkodzenie słuchu spowodowane procesem starzenia się i uszkodzenie słuchu  spowodowane hałasem, których rozwój zależy zarówno od czynników środowiskowych, jak i rodzinnie występujących polimorfizmów genów.
W ostatnich latach w leczeniu i prewencji wielu chorób stosowane jest podejście oparte na medycynie spersonalizowanej, uwzględniające unikalny genom pacjenta, biomarkery, a także indywidualne czynniki środowiskowe i osobnicze. Spersonalizowane
postępowanie w odbiorczych uszkodzeniach słuchu jest niedaleką przyszłością, dzięki dynamicznemu rozwojowi badań podstawowych nad narządem słuchu, w tym diagnostyki z zastosowaniem nowych technologii sekwencjonowania genów i doświadczalnej terapii genowej oraz badań nad procesami regeneracji komórek i neuronów słuchowych, w tym z zastosowaniem komórek macierzystych. W pracy przedstawiono osiągnięcia w zakresie badań doświadczalnych nad narządem słuchu w aspekcie przełożenia wyników tych prac na postępowanie w głuchotach odbiorczych u człowieka.

Otorynolaryngologia tom 17. nr 3. wrzesieństrony: od 95do 104
pełna wersja