Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Osiągnięcia szkolne dzieci z jednostronnym niedosłuchem odbiorczym
Małgorzata Maria Topolska (Klinika Otolaryngologii Dziecięcej UM w Białymstoku)

Wprowadzenie. Jednostronny niedosłuch odbiorczy dotyczy około 3-5% dzieci w wieku szkolnym. Przed okresem badań przesiewowych noworodków rozpoznawany był najczęściej przypadkowo, z reguły po okresie rozwoju mowy.
Cel pracy. Analiza osiągnięć szkolnych pacjentów z jednostronnym niedosłuchem odbiorczym.
Materiał i metody. Badaniami objęto 59 dzieci z jednostronnym niedosłuchem odbiorczym z prawidłową sprawnością intelektualną. W celu oceny osiągnięć szkolnych wykorzystano wyniki obowiązkowych testów przeprowadzanych po zakończeniu kolejnych etapów nauki – po klasie VI szkoły podstawowej oraz po gimnazjum. Porównano średnie wyniki uzyskane w testach szkolnych w grupie badanej do średniej punktacji uzyskanej przez uczniów w województwie podlaskim oraz indywidualne wyniki testu osoby badanej w odniesieniu do wyników prawidłowo słyszącego rodzeństwa (29 rodzin). W celu porównania wyników testów pisanych w różnych latach wykorzystano skalę staninową. Dane statystyczne dotyczące średnich wyników w danym roku uzyskano z Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej dla województwa.
Wyniki. W grupie 59 dzieci średni wynik testu po klasie VI wynosił 32,7 pkt. (od 20 do 40 pkt) na maksymalnie 40 punktów możliwych do uzyskania. Średnia punktacja uzyskana przez dzieci w województwie podlaskim w latach, w których pisały test dzieci z grupy badanej wynosiła 26,15 pkt. Podobnie w teście gimnazjalnym, dzieci z grupy badanej uzyskały średnio lepsze wyniki niż średnia dla województwa, zarówno w części humanistycznej, jak i matematycznej. Analiza indywidualnych wyników wykazała, że większość dzieci z jednostronnym niedosłuchem uzyskiwała porównywalne wyniki testów jak ich dobrze słyszące rodzeństwo.
Wnioski. Jednostronny niedosłuch odbiorczy nie wpływa istotnie na osiągane przez dzieci wyniki w nauce.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 36do 40
pełna wersja