Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Opis anatomiczny mózgowioczaszki norki amerykańskiej (Neovison vison Schreber, 1777) z uwzględnieniem morfologii kości skroniowej
Krzysztof Krasucki 1/, Karolina Barszcz 2/, Joanna Klećkowska-Nawrot 3/, Jarosław Wysocki 4/
  • 1/ Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • 2/ Katedra Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
  • 3/ Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • 4/ Międzywydziałowe Studium Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Wprowadzenie. Mimo znacznego zainteresowania kością skroniową zwierząt jako modelem doświadczalnym, anatomia
ucha w podręcznikach opisywana jest schematycznie i dość pobieżnie, często bez uwzględnienia różnic gatunkowych.
Większość opracowań monograficznych anatomii ucha zwierząt dotyczy gryzoni i zajęczaków. Publikacje kliniczne z zakresu
medycyny weterynaryjnej zazwyczaj także spłycają zagadnienia anatomiczne lub je pomijają. Szersze monograficzne opracowania anatomiczne są nadal nieliczne.
Cel. Celem pracy było opracowanie opisu morfologii kości skroniowej norki amerykańskiej w obrebie mógowioczaszki, którego nie znaleziono w dostępnym piśmiennictwie. Poczyniono także uwagi o dymorfizmie płciowym.
Materiał i metody. Zbadano 20 czaszek należących do osobników dorosłych (10 samców i 10 samic). Zastosowano metodę
obserwacji i pomiaru liniowego.
Wyniki. Kość skroniowa jest u norki kością złożoną. Tworzą ją trzy elementy: część łuskowa, bębenkowa i skalista. Kość
skroniowa sąsiaduje z kością potyliczną, kością klinową, kością jarzmową oraz kością ciemieniową. Morfologia kości skroniowej
norki amerykańskiej wykazuje szereg cech zbliżających ją do innych mięsożerców. W zakresie badanych parametrów wielkościowych nie wykazano cech dymorfizmu płciowego.

Wnioski. Anatomiczna struktura puszki bębenkowej norki amerykańskiej czyni ją łatwo dostępną do badań doświadczalnych.

Otorynolaryngologia tom 12. nr 3.wrzesieństrony: od 148do 153
pełna wersja