Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ocena występowania zaburzeń połykania jako przyczyny przewlekłego kaszlu: badanie wstępne
Barbara Jamróz 1/, Magdalena Milewska 2/, Joanna Chmielewska 1/, Elżbieta Grabczak 3/, Marta Dąbrowska 3/, Kazimierz Niemczyk 1/
  • 1/ Katedra i Klinika Otolaryngologii SP CSK, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • 2/ Zakład Żywienia Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • 3/ Katedra i Klinika Pulmonologii SP CSK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wprowadzenie. Pacjenci uskarżający się na przewlekły kaszel wymagają wielospecjalistycznego panelu badań.
Cel pracy. Określenie ryzyka aspiracji lub penetracji pokarmu jako przyczyny przewlekłego kaszlu.
Materiał i metody. Badaniami objęto 15 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Pulmonologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, u których z powodu przewlekłego kaszlu przeprowadzono konsultację foniatryczną. Chorzy wypełniali kwestionariusz Eating Assessment Tool 10 (EAT 10) oraz
Screening Malnutrition (SEM); następnie przeprowadzano test połykania wody oraz ocenę  endoskopową zaburzeń połykania. Czterech pacjentów wyraziło zgodę na konsultację dietetyczną.
Wyniki. Kwestionariusz EAT 10 wykazał zaburzenia połykania u 8/15 chorych; wg kwestionariusza SEM: w części wstępnej 4 osoby uzyskały wynik nieprawidłowy, podczas gdy w pełnym screeningu – wyniki były w normie. W teście połykania wody: dla 5 ml i 10 ml – otrzymano 100% wyników negatywnych, dla 20 ml – jeden wynik był pozytywny (6,7%), dla 90 ml – 8 wyników było pozytywnych (53,3%). W ocenie połykania w trakcie badania endoskopowego (FEES) zaburzenia wykazano u 8/15 chorych (53,3%) i obejmowały one: aspirację (płyn), penetrację  (płyn i purée), podwójne połykanie (płyn, pokarm stały), przedwczesne połykanie (purée), zaleganie (płyn, purée, pokarm stały) oraz epizody otwierania zwieracza górnego przełyku. U jednej z czterech badanych osób stwierdzono niedożywienie, u dwóch – ryzyko niedożywienia.
Wnioski. Wyniki badania wskazują na współwystępowanie dysfagii u pacjentów uskarżających się na przewlekły kaszel. U chorych tych diagnostyka foniatryczna powinna być rozszerzona o badanie FEES. Konieczne są dalsze badania na większej grupie pacjentów.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 2. czerwiecstrony: od 94do 98
pełna wersja