Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ocena wyników leczenia chirurgicznego chorych z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym
Beata Pucher 1/, Katarzyna Jończyk-Potoczna 2/, Michał Grzegorowski 1/, Michał Ryglewicz 1/, Jarosław Szydłowski 1/
  • 1/ Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  • 2/ Zakład Radiologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wprowadzenie. Naczyniakowłókniak młodzieńczy stanowi około 0,05% nowotworów głowy i szyi. Występuje wyłącznie u chłopców w okresie pokwitania pomiędzy 14-18 r.ż. Jest najczęstszym nowotworem łagodnym części nosowej gardła.
Cel pracy. Ocena wyników leczenia pacjentów z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym w materiale Kliniki Otolaryngologii
Dziecięcej w Poznaniu.
Materiał i metody. W latach 2006-2010 hospitalizowano 4 chorych z powodu włókniaka młodzieńczego. Średnia wieku w momencie zgłoszenia się do szpitala i ustalenia rozpoznania wynosiła 11,7 lat. U wszystkich chorych wykonano badania obrazowe (KT i MR) oraz przedoperacyjną endoskopię nosogardła. U jednego pacjenta wykonano zabieg drogą endoskopową, u 3 pozostałych usunięto guz z dostępu przez wynicowanie powłok twarzy (midfacial degloving).
Wyniki. Reoperacji wznowy guza wymagało 2 pacjentów – u obu wykonano ją metodą endoskopową. Najdłuższy czas obserwacji wynosi 6 lat, najkrótszy – 2 lata.
Wnioski. Standardem postępowania w naszej Klinice jest kontrolna endoskopia po zabiegu w celu oceny radykalności usunięcia guza i wykrycia potencjalnej wczesnej wznowy. Dostęp przez wynicowanie powłok twarzy umożliwia uzyskanie zadowalającego wglądu w okolicę pola operacyjnego oraz zapewnia dobry efekt kosmetyczny. W wybranych przypadkach w III stopniu zaawansowania wg klasyfikacji Chandlera możliwe jest skuteczne leczenie techniką endoskopową. Reoperacje wykonywane tą techniką zawsze powinny być poprzedzone embolizacją.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 1. marzecstrony: od 15do 19
pełna wersja