Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Ocena wartości manualnej terapii krtani w rehabilitacji głosu u pacjentów z dysfonią
Ewelina Woźnicka 1/, Ewa Niebudek-Bogusz 1/, Justyna Wiktorowicz 2/, Mariola Śliwińska-Kowalska 1/
  • 1/ Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny pracy w Łodzi
  • 2/ Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

Wstęp. Dysfonie zawodowe charakteryzują się bogatą symptomatologią, w której dominują zaburzenia o charakterze hyperfunkcjonalnym, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśni karku i odcinka lędźwiowego kręgosłupa, przenoszone na mięśnie zewnętrzne i wewnętrzne krtani i gardła.

Cel pracy. Ocena wartości manualnej terapii krtani w rehabilitacji głosu u pacjentów z dysfonią z zastosowaniem subiektywnych i obiektywnych metod badania foniatrycznego.

Materiał i metody. Badaniami objęto pilotażową grupę 32 nauczycieli z zaburzeniami głosu w wieku od 20 do 64 lat (śr. 41,9). Jako istotny element treningu głosowego zastosowano manualną terapię krtani, ukierunkowaną na zmniejszenie napięcia traktu głosowego. Przed i po terapii u chorych przeprowadzono badania: samooceny głosu wg VHI (Voice Handicap Index), oceny percepcyjnej głosu wg skali GRBAS, nowej skali ewaluacji palpacyjnej krtani LMTPE (Laryngeal Manual Therapy Palpatory Evaluation), pomiaru czasu fonacji (maximum phonation time, MPT) oraz badanie foniatryczne wraz z wideostroboskopią.

Wyniki. Porównując wyniki uzyskane w badaniu wstępnym i kontrolnym stwierdzono istotną poprawę po zastosowanej terapii w odniesieniu do wyniku ogólnego skali LMTPE (12,3 pkt. vs 4 pkt) oraz dla poszczególnych itemów tej skali (p<0,001). Podobną poprawę stwierdzono w samoocenie głosu wg VHI dla wyniku ogólnego (49 pkt versus 13,9 pkt) oraz ocenie percepcyjnej wg skali GRBAS. Pozytywne efekty rehabilitacji odnotowano też w zakresie poprawy obiektywnego parametru aerodynamicznego (MPT wysłużył się śr. o 8 sek.), a także
parametrów ocenianych w badaniu wideostroboskopowym.

Wnioski. Manualna terapia krtani wydaje się być wartościową metodą w terapii chorych z dysfonią.

Otorynolaryngologia tom 15. nr 1. marzecstrony: od 39do 46
pełna wersja