Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Kwestionariusz V-RQOL jako narzędzie oceniające wpływ zawodowych zaburzeń głosu na jakość życia
Joanna Morawska 1/, Ewa Niebudek-Bogusz 1/, Kamil Zaborowski 2/, Justyna Wiktorowicz 3/, Mariola Śliwińska-Kowalska 1/
  • 1/ Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy
  • 2/ Zakład Zagrożeń Fizycznych Instytutu Medycyny Pracy
  • 3/ Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytet Łódzki

Wprowadzenie. Zawodowe choroby narządu głosu stają się coraz bardziej istotnym problemem zdrowotnym. Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Laryngologów diagnostyka zaburzeń głosu powinna być kompleksowa, uwzględniająca samoocenę jakości życia zależnej od głosu.

Cel pracy. Celem pracy było wprowadzenie polskiej wersji kwestionariusza Jakości Życia Zależnej od Głosu (V-RQOL) do diagnostyki foniatrycznej i logopedycznej oraz pilotażowa ocena wyników badań w grupach osób z zaburzeniami zawodowymi głosu i bez takich zaburzeń.

Materiał i metody. Grupa badana składała się z 26 kobiet z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym. Grupę kontrolną stanowiło 26 eufonicznych kobiet, których praca nie wymagała wysiłku głosowego. Uczestniczki badania zostały poddane badaniu kwestionariuszowemu V-RQOL. Do celów porównawczych wykorzystano kwestionariusz niepełnosprawności głosu (VHI).

Wyniki. W grupie badanej najczęstszym rozpoznaniem była niedomykalność głośni (11 przypadków), rzadziej dysfonia hyperfunkcjonalna (7) i guzki głosowe (6). Wyniki V-RQOL wykazały, że jakość życia zależna od głosu była istotnie gorsza w grupie badanej niż w kontrolnej (62,4 vs 88,8 punktów).

Wnioski. Wyniki pilotażowych badań sugerują, że polska wersja V-RQOL jest obiecującym narzędziem samooceny jakości życia zależnej od głosu, które może znaleźć zastosowanie w badaniach przesiewowych u osób pracujących głosem.

Otorynolaryngologia tom 14. nr 2. czerwiecstrony: od 96do 103
pełna wersja