Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły poglądowe

« powrót
Kryteria oceny słyszenia u osób wykonujących pracę wymagającą dobrej sprawności słuchu
Mariola Śliwińska-Kowalska 1/
  • 1/ Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Uszkodzenia słuchu są najczęściej występującymi zaburzeniami narządów zmysłu u ludzi. W populacji osób dorosłych
uszkodzenie słuchu i upośledzenie rozumienia mowy nie tylko wpływa na pogorszenie jakości życia, lecz również stanowi istotny czynnik ograniczający możliwość wykonywania pracy na wielu stanowiskach wymagających dobrego słuchu. Aktualnie najczęściej stosowanym testem oceny wydolności słuchu dla celów medycyny pracy jest audiometria tonalna. Jeśli progi słuchu zawierają się w wyznaczonych przedziałach, uznawane jest, że pracownik ma słuch wystarczająco dobry dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania pracy. Jednakże wartości odcięcia w badaniu audiometrii tonalnej stosowane w różnych krajach, jak również w różnych instytucjach w danym kraju są różne lub sformułowane nieprecyzyjnie. Ponadto, progowe badanie audiometryczne wykonywane w kabinie ciszy nie jest testem odpowiednim dla oceny stopnia rozumienia mowy wymaganego dla wykonywania danej pracy, ponieważ na mowę składają się dźwięki ponadprogowe (a nie progowe), a sama praca jest często wykonywana w hałaśliwym otoczeniu. Audiometria tonalna może również przeszacowywać znaczenie przesunięcia progu słuchu w aspekcie jego przekładania się na pogorszenie możliwości komunikowania się. Dodatkowym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę przy kwalifikowaniu do pracy wymagającej dobrego słuchu jest staż pracy. W artykule przedstawiono uwagi dotyczące audiometrycznych kryteriów oceny stanu słuchu stosowanych aktualnie w Polsce i na świecie, a także wskazano na znaczenie rozwoju testów audiometrii mowy w szumie dla celów medyczno-orzeczniczych.

Otorynolaryngologia tom 12. nr 3.wrzesieństrony: od 105do 111
pełna wersja