Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Informacje dla autorów

Czasopismo „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" wydawane jest w modelu otwartego dostępu (open access).
Zasady wykorzystania artykułów w czasopiśmie „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny" określa licencja CC - BY - NC (Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska).
W przypadku udostępniania artykułów na innej stronie należy podać następujące informacje: autora/autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rocznik, wolumin, numer, zakres stron i nazwę licencji wraz z linkiem do jej opisu (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl).

Do publikacji w kwartalniku "Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny" przyjmowane są artykuły oryginalne, poglądowe oraz kazuistyczne nigdzie wcześniej nie publikowane. Prace oryginalne i kazuistyczne są opiniowane przez recenzentów, zwykle Rada Programowa wybiera dwóch recenzentów, którzy opiniują pracę w ciągu dwóch tygodni. Następnie manuskrypt wraz z recenzjami jest odsyłany do autora pracy, a po naniesieniu uwag recenzentów i ustosunkowaniu się do nich, autor przesyła poprawiony manuskrypt na adres: mediton2@mediton.pl. Prace poglądowe są natomiast akceptowane przez Radę Programową. Pracę w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem autorów należy przysyłać na adres: mediton2@mediton.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek nie wpływających na treść merytoryczną pracy. Prace nie odpowiadające wymaganiom będą odsyłane autorom do poprawienia bez rozpatrzenia merytorycznego.

 Oświadczenie autorów

 

prawa autorskie

Każdy manuskrypt musi zawierać podpisane przez wszystkich autorów "Oświadczenie autorów" (formularz do pobrania ze strony powyżej). Po ukazaniu się publikacji podpisany(i) autor(rzy) przekazuje(ą) wszystkie prawa autorskie pracy (tytuł artykułu) wydawnictwu "MEDITON”. Dodatkowo manuskrypt opisu przypadku musi zawierać klauzulę: „Oświadczamy, że w czasie badań były przestrzegane zasady pacjentów zgodnie z Konwencją Helsińską”.

 

przeciwdziałanie zjawiskom łamania prawa autorskiego

W ramach przeciwdziałania zjawiskom takim jak ukryty wkład osoby fizycznej lub prawnej w powstanie artykułu (ghostwriting) i wskazanie jako autora artykułu osoby, która w sposób znikomy bądź wcale nie przyczyniła się do powstania artykułu (guest authorship) redakcja wymaga, aby wszyscy autorzy danego artykułu podali afiliacje oraz wskazali swój rzeczywisty udział w powstaniu pracy pod rygorem niedopuszczenia artykułu do druku. Za autora ponoszącego główną odpowiedzialność w tym zakresie uznaje się autora zgłaszającego manuskrypt.

 

jawność źródeł finansowania

Autorzy prac finansowanych zobowiązani są do wskazania źródła finansowania (informacja ta publikowana jest wraz z artykułem).

 

opłata redakcyjna

  1. Redakcja „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” pobiera od autorów za złożenie i przygotowanie Utworu do publikacji w czasopiśmie opłatę redakcyjną, która wynosi 369 zł . Wpłaty należy dokonać w ciągu 14 dni po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu Utworu do publikacji. Warunkiem opublikowania Utworu jest spełnienie przez Utwór wymogów opisanych w §1 punkt 2 i otrzymanie przez Wydawcę wpłaty oraz podpisanej przez Autorów umowy wydawniczej www.otorynolaryngologia-pk.pl/informacje-dla-autorow.
  2. Podana opłata zawiera podatek Vat (23%).
  3. Z opłat zwolnione są listy do wydawcy oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów.
  4. Autor/Współautorzy dokona/ją płatności za ww. usługę przelewem na konto bankowe Wydawcy: 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455 z dopiskiem: Opłata redakcyjna (numer artykułu oraz nazwisko pierwszego autora).
  5. Koszty opłat bankowych pokrywa/ją Autor/Współautorzy.
  6. Faktura jest wystawiana przez Wydawcę po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Autor/Współautorzy wyrażają zgodę na otrzymanie faktury w formacie PDF na wskazany adres e-mail.
  7. W przypadku wycofania Utworu zaakceptowanego do publikacji Autor/Współautorzy otrzymuje/ą zwrot 70% opłaty redakcyjnej. Warunkiem zwrotu jest przesłanie na adres Wydawcy: mediton@mediton.pl wniosku o zwrot opłaty redakcyjnej. 

manuskrypt...

...powinien być przygotowany w wersji elektronicznej. Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy: materiał i metody, wyniki, dyskusja. Nazwiska, nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów, oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.

 

strona tytułowa...

...powinna zawierać: tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon i fax. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków.

 

streszczenia...

... (w języku polskim i angielskim) powinny zawierać 150-250 słów. Konieczne jest wyszczególnienie następujących akapitów: wprowadzenie, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

 

słowa kluczowe...

... (w języku polskim i angielskim) - nie więcej niż 7 słów kluczowych.

 

skróty, symbole i jednostki

……bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal).

 

ryciny (rysunki, zdjęcia)...

...powinny być umieszczone na oddzielnych stronach w kolejności cytowania w tekście, oznaczone numerami. Podpisy pod ryciny powinny być na oddzielnej stronie. Jeżeli ryciny zostały zaczerpnięte z publikowanych źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich wykorzystanie oraz zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą. Druk rycin kolorowych jest możliwy, ale musi być każdorazowo uzgodniony z wydawcą. Nie należy umieszczać rycin przestrzennych. Rysunki powinny być wykonane z wykorzystaniem narzędzi istniejących w edytorach tekstu, w programie Excel lub edytorów specjalistycznych, np. CorelDraw. Dopuszcza się wykonanie rysunków techniką kreślarską na białym papierze. Zdjęcia muszą być najwyższej jakości.

 

tabele...

...powinny być dołączone na oddzielnych stronach i ponumerowane cyframi rzymskimi, po których następuje krótki tytuł. Pod tabelą należy zamieścić wyjaśnienie skrótów używanych w tabeli. Powinny one uzupełniać, a nie powtarzać informacje zawarte w tekście.

 

piśmiennictwo...

...należy cytować podając w tekście kolejne numery w nawiasach kwadratowych [1, 2]. Informacje niepublikowane można przytaczać podając źródła informacji w tekście (w nawiasie). Kolejność pozycji piśmiennictwa powinna być zgodna z kolejnością cytowań, a nie z porządkiem alfabetycznym. Skróty tytułów cytowanych czasopism muszą być zgodne z Index Medicus. Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: Nazwiska i inicjały imion autorów (jeżeli praca ma więcej niż sześciu autorów, należy dodać "i wsp."). Tytuł artykułu. Skrót tytułu czasopisma. Rok publikacji, Numer tomu (ew. numer zeszytu): Numery stron (początkowy i końcowy).

Przykłady:

Szmidt A, Stańczyk-Przyłuska A. Rola wirusa EBV w patogenezie chorób alergicznych. Alergia Astma Immunologia 2005; 4: 169-174.
Smith E, Gray SD, Dove H i wsp. Frequency and effects of teachers' voice problems. J Voice 1997; 11 (1): 81-87.

 

pozycje książkowe...

...powinny zawierać w kolejności: Nazwiska i inicjały imion autorów (książki lub rozdziału). [Tytuł rozdziału. (w)] Tytuł książki. [Nazwiska i inicjały imion redaktora (red.)]. Wydawnictwo, Miejsce wydania Rok: Numery stron.

Przykład:

Kieć-Świerczyńska M. Alergia kontaktowa. Mediton, Łódź 2005.
Bieńkiewicz B, Kowalski ML. Alergia na leki. (w) Immunologia kliniczna. Kowalski ML (red.) Mediton, Łódź 2000: 297-328.