Wydawnictwo Medyczne Mediton
kwartalnik

Czasopismo pod patronatem naukowym

Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

Artykuły oryginalne

« powrót
Zaburzenia przetwarzania słuchowego u osób starszych – wstępne wyniki badań
Justyna Antczak-Kujawin 1/
  • 1/ Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki

Wprowadzenie. Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego występują u ok. 2-3% dzieci w wieku szkolnym oraz u 10-20% osób  dorosłych. Definiuje się je jako deficyt w zakresie procesów i mechanizmów obejmujących przynajmniej jedną z następujących funkcji słuchowych: lokalizacja i lateralizacja źródła dźwięku, słuchowe różnicowanie dźwięków, przetwarzanie czasowe dźwięków, rozumienie mowy w obecności sygnału zagłuszającego, rozumienie sygnałów zniekształconych.
Cel pracy. Ocena głównych symptomów zaburzeń przetwarzania słuchowego w grupie osób starszych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 30 zdrowych osób w wieku senioralnym przy zastosowaniu kwestionariusza SCAP-A autorstwa Vaidyanath R i Yathiraj A (2014).
Wyniki. Każda z badanych osób starszych odczuwa trudności w zakresie przynajmniej jednej umiejętności (tj. pamięć, uwaga, przetwarzanie czasowe, domknięcie słuchowe, integracja słuchowa). Całkowity wynik większy lub równy 6 pkt. (wskazujący na ryzyko wystąpienia CAPD) uzyskało 8 osób (około 27% badanych). Wśród najczęściej odczuwanych trudności w zakresie przetwarzania słuchowego 63% pacjentów wskazywało trudności z odpowiedzią, podczas gdy dwie osoby mówią jednocześnie (pytanie 9), zaś 60% badanych – trudności z rozumieniem mowy w obecności hałasu (pytanie 6) oraz trudności ze zwracaniem uwagi na to, co ktoś mówi w obecności hałasu (pytanie 3).
Wnioski. Zarejestrowane w badanej grupie symptomy zaburzeń przetwarzania słuchowego dowodzą występowania u osób starszych problemów z dekodowaniem fonetycznym, pamięcią (w tym pamięcią słuchową oraz w zakresie zapamiętywania sekwencji cyfr) oraz przetwarzaniem czasowym.

Otorynolaryngologia tom 17. nr 2. czerwiecstrony: od 65do 71
pełna wersja